Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

SERVEI D’ASSESSORAMENT

Què és el servei d’assessorament?

Consisteix en definir i orientar un itinerari formatiu i professional de qualsevol persona interessada. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Qui el pot sol·licitar?

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualifi-cació i que vulguin rebre assessorament personalit-zat per aconseguir-ho.

Què s’obté?

Un informe d’assessorament personalitzat on hi consta:
– Les recomanacions de la persona assessora.
– L’itinerari formatiu i professional.
– El dossier de la trajectòria professional.

Quin és l’import del servei?

El servei d’assessorament té un cost determinat pel preu públic de 60€

Quin és el procediment per a sol·licitar aquests serveis?

Presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en les dates establertes a la pàgina web de l’escola. www.eartvic.net

Per a quins títols acadèmics s’ofereixen aquests serveis?

SERVEI DE RECONEIXEMENT

Què és el servei de reconeixement?

Consisteix en donar validesa acadèmica als aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral.

Qui el pot sol·licitar?

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • Haver complert 18 anys,
  • Acreditar experiència laboral d’un any en el sector,
  • Disposar d’un informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament.

Què s’obté?

Un certificat oficial que permet l’exempció dels mòduls o unitats formatives reconegudes del cicle formatiu que es vulgui cursar.
Així, si es vol cursar un cicle formatiu caldrà matricular-se només de la resta de mòduls i unitats formatives.

Quin és l’import del servei?

El servei de reconeixement és de l’import
següent:

  • Un mòdul de títol LOGSE: 40 euros
  • Una unitat formativa de títol LOE: 18 euros

Quin és el procediment per sol·licitar aquest servei?

Presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en les dates establertes a la pàgina web de l’escola. www.eartvic.net

Per a quins títols acadèmics s’ofereixen aquests serveis?

  • CFGS Gràfica interactiva