Taulell d’anuncis

+ Informació sobre els estudis

www.gencat.cat

Perfil del contractant

Contracte de serveis de neteja de l’EASD Vic
· Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja a l’EASD de Vic.
· Contracte de serveis
· Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja

Data de publicació: 9/02/2018 a les 13:00

Termini de presentació d’ofertes: fins al 23/02/2018 a les 13:00

L’obertura de pliques (sobre A i B) del l’expedient de contractació 01/2018, es realitzarà el divendres 23 de febrer de 2018 a les 13:05. En el cas que no calgui esmenar la documentació presentada, l’obertura del sobre C es realitzarà el mateix dia a les 13:30.

Resolució

……………………………………………………………………………………………………………………

Gestió econòmica

Liquidació del pressupost 2020

Dades del pressupost 2020

Pressupost

 

Aportacions per activitats i material

Aportacions per material escolar i per activitats complementàries