Disseny gràfic aplicat a l’edició i preimpressió

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprès

L’art d’imprimir

L’art d’imprimir requereix dominar les tècniques d’impressió, però també implica realitzar un treball previ de preparació i composició dels textos i les imatges perquè el resultat final sigui l’esperat.

Realitzant aquest Cicle Formatiu d’Assistència al Producte Gràfic Imprès et convertiràs en un tècnic en aquest art i sabràs interpretar les especificacions marcades pels dissenyadors gràfics, escollint les tècniques i els suports més adients en cada cas.

Adquiriràs els coneixements necessaris per realitzar impressions en offset i també digitals, i sabràs com reacciona cada tipus de paper, cartró o altres elements imprimibles.

Tot això permetrà que et puguis incorporar al món laboral treballant en impremtes, editorials, estudis de disseny, agències de publicitat o departaments de marketing.

El concepte “impressió gràfica” va néixer amb la invenció de la impremta el 1450. Aleshores s’entenia com una forma d’agrupar tots els oficis relacionats amb la impressió tipogràfica, des de l’acomodació dels tipus, la impressió, l’enquadernació, l’acabat i els processos addicionals que s’aplicaven al material imprès. Més tard va aparèixer la litografia i posteriorment, amb la fotomecànica, es van aconseguir impressions de millor qualitat. L’evolució va continuar cap a la impressió offset i la van seguir altres formes d’impressió com la serigrafia, la flexografia, el gravat en relleu o rotogravat.

Actualment, la impressió digital ha simplificat els processos posant la tecnologia informàtica al servei de les arts gràfiques, fet que ha permès que sigui també possible la impressió en 3D.

Informació bàsica

Disseny gràfic aplicat a l’edició i preimpressió

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprès

Títol oficial

Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès LOE

Característiques del Cicle

Els estudis d’aquest Cicle d’Assistència al Producte Gràfic Imprès aporten als alumnes la formació necessària per poder desenvolupar totes les tasques vinculades a la producció impresa i editorial, des de la conceptualització de la idea i els primers dissenys fins a deixar el treball llest per a la impressió (cartells, fulletons, catàlegs, elements de publicitat, llibres, embalatges, etc.).
A través dels diferents mòduls, els futurs tècnics en preimpressió adquiriran coneixements  sobre els fonaments gràfics amb totes les seves aplicacions dels mitjans informàtics per realitzar aquestes tasques. Al mateix temps, faran un recorregut per la història de l’art i el disseny i educaran la seva creativitat i sensibilitat artística.

Finalitzat el Cicle es podran incorporar al mercat laboral o bé continuar els estudis de Grau Superior de Disseny Gràfic.

Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça especialment a estudiants interessats en desenvolupar la seva carrera en l’àmbit de les arts gràfiques: edició, preimpressió i impressió. I també a professionals del disseny gràfic que vulguin aprofundir en la preimpressió.

Hores lectives

1600 hores dividides en dos cursos

Horari

De 8:00 h a 14:30 h

Hores de pràctiques en empresa

200 hores

Obra final

66 hores

Accés

Accés directe amb titulació

Adreçat a Tècnics en Arts plàstiques i Disseny de la mateixa família o superior, o persones que hagin superat una prova d’accés de qualsevol cicle d’Arts plàstiques i Disseny.

Accés amb prova específica

Obert a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna)

Per a alumnes que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixin durant l’any natural en que volen iniciar el Cicle Formatiu, mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Perfil i sortides professionals

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats a empreses o a equips de professionals independents dedicats a les arts gràfiques.

 • Tècnic en maquetació, edició i preimpressió.
 • Responsable del tractament digital de composició i preparació de textos i imatges per a impressió.
 • Encarregat de preparar originals per a la reproducció i impressió.
 • Especialista en la interpretació i desenvolupament de projectes de disseny gràfic publicitari, editorial i d’identitat i realització dels seus elements gràfics i tipogràfics.
Perfil professional

Un cop finalitzats els estudis, els alumnes estaran plenament capacitats per realitzar les següents tasques professionals:

 • Identificar les necessitats tècniques, materials i gràfiques plantejades en un projecte de producte gràfic imprès.
 • Conèixer el procés de realització del producte gràfic imprès, els condicionants específics de cada etapa i les tècniques de control de qualitat corresponents.
 • Valorar els recursos tècnics, materials i gràfics més adequats en la preparació d’originals per a la reproducció.
 • Dominar els sistemes de reproducció i impressió digital utilitzats en la indústria per tal d’optimitzar i rendibilitzar el procés de treball.
 • Utilitzar els sistemes informàtics i programes de disseny gràfic que intervenen en el procés de producció gràfica.
 • Resoldre gràficament els elements tipogràfics dissenyats en un projecte de producte imprès.
 • Interpretar amb rigor el brífing o la informació projectual que se li subministri, ja sigui gràfica, escrita o oral, referent als diferents processos de treball.
 • Resoldre els problemes gràfics que es plantegen durant el procés de realització de qualsevol producte gràfic.
 • Conèixer, aplicar i adaptar-se al marc legal, econòmic i organitzatiu que regula i condiciona l’activitat professional.
 • Aplicar les mesures de seguretat i higiene necessàries en l’activitat professional i també les mesures preventives perquè els processos duts a terme no incideixin negativament en la salut.
 • Fer el control tècnic de qualitat en els processos de producció i garantir la qualitat gràfica del producte imprès.
 • Adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del sector.
 • Buscar, seleccionar i utilitzar fonts d’informació i formació contínua relacionats amb l’exercici professional.

Mòduls impartits

Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Volum
Anglès tècnic
Projectes
Mitjans informàtics
Fonaments del disseny gràfic
Tipografia
Història del disseny gràfic
Obra final
Producció i impressió
Autoedició
Pràctiques empresa
Formació i orientació laboral

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 200 hores de pràctiques obligatòries en empreses, impremtes o tallers d’arts gràfiques. Els alumnes les realitzen sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’Escola i un tutor de l’empresa que n’avaluen els progressos.

Els detalls d’aquestes pràctiques queden registrats en un Quadern de Pràctiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Les pràctiques donen la possibilitat de conèixer el món laboral, estar en contacte amb els mètodes i tecnologies que s’utilitzen en l’àmbit de les arts gràfiques i són l’inici de l’historial professional dels alumnes.

Formació en entorn laboral (FEL)

Com a estudiants d’arts plàstiques i disseny, els alumnes tenen l’oportunitat de realitzar estades optatives de formació en empreses, editorials, impremtes o tallers d’arts gràfiques. Es tracta de pràctiques convalidades acadèmicament que impliquen nota de classe.

S’estructuren en dues fases: la primera és d’integració a l’empresa i té lloc a l’Escola des del mòdul de Fase de pràctiques en empreses; i la segona és la fase d’activitat pràctica que l’alumne realitza en l’entorn laboral com a treballador en formació.

Comencen durant el segon curs i la seva durada depèn del conveni que cada empresa hagi establert amb l’Escola. Generalment es tracta d’unes 400 hores setmanals que l’alumne combina amb la formació a l’Escola.

Activitats vinculades

Durant el curs s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències del sector i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de la impressió i preimpressió.

– Workshops
– Conferències
– Exposicions
– Visites a impremtes i tallers d’arts gràfiques
– Visites a fires

Espais de formació

L’Escola compta amb espais dissenyats especialment per portar a terme processos de preimpressió.

A la sala d’exposicions i al claustre es succeeixen periòdicament intervencions creades pels alumnes. D’aquesta manera, l’Escola es converteixen en un escenari d’actuació en viu on es mostra el talent creatiu dels alumnes.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Mitjà, es pot accedir als següents estudis:

 • Batxillerat (es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).
 • Cicles de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (cal superar la prova d’accés).

Aula oberta

El Cicle ofereix, en cas d’oferta de places, la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements sobre els productes gràfics impresos; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre i quant estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Els alumnes de l’Escola realitzen durant el curs diferents projectes de preimpressió i impressió. Aquests són alguns exemples dels seus treballs.

Instagram del CFGM d’Assistència al Producte Gràfic Imprès

Flyer sobre els estudis

Disseny gràfic aplicat

a l’edició i preimpressió

Informació sobre els estudis

www.gencat.cat