Projectes escultòrics avançats

Innovació + tradició

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques escultòriques

Crear amb diferents materials

Les possibilitats creatives de la fusta, la pedra, el fang, el ferro, el bronze, la cera, el plàstic i d’altres, poden ser infinites i permeten donar forma escultòrica a la teva imaginació.

Ser escultor avui i treballar amb diferents materials, implica tenir una bona formació amb tècniques de talla, modelat, emmotllat, forja, fosa, soldadura, restauració, etc. Saber incorporar les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies com ara, la impressió i escàner 3D, el modelat digital, la soldadura, la microfusió, la robòtica i molt més.

A través d’aquest Cicle Formatiu de Grau Superior descobriràs els procediments i materials que permetren construir projectes escultòrics avançats amb un llenguatge propi i donar forma a les peces que tu desitgis en tallers oberts.

També aprendràs a projectar de manera sostenible, pensant les peces a partir de conceptes escultòrics, esbossos i maquetes que t’ajudaran a definir el teu llenguatge personal.

Informació bàsica

Escultura artística

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques Escultòriques

Títol oficial

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades de l’Escultura

Característiques del Cicle

Els estudis d’Escultura endinsen l’alumnat en totes les tècniques i recursos que l’escultura ha reconegut durant segles, fins a les darreres tecnologies i els materials més nous. Aquest cicle es presenta de manera coordinada amb una estructura que intensifica els lligams amb altres cicles afins i en flexibilitza l’oferta acadèmica.

El primer curs introdueix l’alumnat al món de l’Escultura a través del taller amb el suport de matèries instrumentals com ara el Dibuix, el Volum i els Mitjans Informàtics i Audiovisuals, així com les tècniques com la talla de pedra i fusta, el guix, el fang, la policromia i les tècniques de soldadura i forja de metalls, fins a les darreres tecnologies i els més nous materials. En acabar el segon curs, l’alumnat haurà adquirit els coneixements teòrics i pràctics per esdevenir un tècnic en projectes escultòrics destinats a poder ser capaç d’encarar qualsevol encàrrec o projecte que es plantegi alhora de desenvolupar la seva pròpia obra i llenguatge.

Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça a estudiants que volen especialitzar-se en la realització de projectes d’escultura. També està obert a professionals de les arts plàstiques, urbanistes i arquitectes que desitgin formar-se específicament en el camp de l’escultura.

Hores lectives

2000 hores dividides en dos cursos

Horari

De 15:00 h a 21:00 h

Hores de pràctiques en empresa

119 hores

Projecte integrat

99 hores

Accés

Accés directe amb titulació

– Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.

– Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

– Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny.

– Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.

– Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

– Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

– Per a estudicants que hagin superat la prova d’accés comuna a cicles superiors de Formació Professional.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

– Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).

Perfil i sortides professionals

Perfil professional

Un cop finalitzats els estudis, els alumnes estaran plenament capacitats per realitzar les següents tasques professionals:

– Elaborar obra original escultòrica de qualitat tècnica i artística a partir d’un projecte propi o d’un encàrrec professional determinat.

– Utilitzar tècniques d’encofrat en formigó i de talla de pedra, així com talla de fusta i acabats policroms.

– Utilitzar tècniques d’emmotllament i fosa de peces de bronze, així com altres metalls i aliatges: alumini, llautó, zamak, etc.

– Portar a terme processos de disseny de models, prototips i maquetes; sistemes d’emmotllament d’encofrats, motlles de fosa, forns de cuita i de colada.

– Utilitzar tècniques d’acabat i pàtines policromes, així com tècniques de restauració i conservació de les peces escultòriques.

– Utilitzar tècniques dels metalls de la forja i la soldadura i també tècniques de poliment i acabats de peces de ferro, aram i llautó.

– Col·laborar amb els conservadors restauradors en la recerca dels procediments més indicats per a la restauració d’obres escultòriques foses en bronze i altres materials escultòrics.

– Conèixer i aplicar durant tot el procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i protecció del medi ambient, garantint la qualitat de les peces realitzades.

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats o bé treballar en tallers dedicats a la realització de projectes escultòrics.

– Encarregat de taller de producció artística: especialitzat en elements ornamentals, decoratius i escultòrics.

– Projectista, creador i realitzador d’escultures.

– Escultor: realitzador d’obres de recuperació del patrimoni.

– Artista creador i realitzador d’obra original destinada a funcions ornamentals o utilitàries.

– Assistent tècnic en la restauració d’obra escultòrica.

Mòduls impartits, convalidacions i intercanvis internacionals

Mòduls impartits

Taller de buidat i emmotllat

El taller introdueix a l’alumne en la planificació de processos d’emmotllat i buidat, emprant diferents tècniques i materials, per determinar els sistemes més adients pels projectes propis. Implica elaborar i experimentar amb motlles rígids i flexibles, positivar amb diferents materials i realitzar un estudi del comportament i de les possibilitats estètiques i expressives.

Taller de talla de pedra

L’objectiu del taller és que l’alumne conegui les tècniques, materials i  eines que permeten el treball de la pedra. El fet de treballar de forma conjunta amb els professor de matèries teòriques  farà que el resultat artístic de l’obra tingui més riquesa de contingut.

Taller de talla de fusta

L’objectiu del taller és que l’alumne conegui les tècniques, materials i  eines que permeten el treball de la fusta. El fet de treballar de forma conjunta amb els professor de matèries teòriques  farà que el resultat artístic de l’obra tingui més riquesa de contingut.

Volum

L’objectiu principal del mòdul és que l’alumne pugui reconèixer, analitzar, entendre i utilitzar elements propis del llenguatge escultòric que li permetin donar forma a les seves idees. Per aconseguir-ho s’utilitzarà com a material el fang i es treballaran les seves tècniques i processos creatius.

Projectes escultòrics

Aquest mòdul serveix principalment per desenvolupar un procés de treball on la recerca de la forma des de tots els valors plàstics, els materials i els procediments són imprescindibles. L’alumne realitza una proposta i l’exposa oralment davant dels companys de classe.

Dibuix artístic

El mòdul dóna una base de coneixements i destreses necessàries per emprar el dibuix artístic com a eina bàsica de treball en la materialització de propostes a partir del domini de diferents tècniques. Permet configurar elements artístics tridimensionals aplicant diferents procediments i materials i  adequar-los a la realització de volums i formes. També explora la recerca de solucions expressives que permetin assolir els objectius dels projectes.

Dibuix tècnic

Aquest mòdul està específicament pensat de cara al treball pràctic del futur professional, perquè sàpiga interpretar plànols, dibuixos tècnics i altres sistemes de representació. També li permet representar estructures tridimensionals mitjançant l’aplicació de mètodes d’anàlisi i síntesi. L’objectiu és aportar-li les eines de dibuix idònies per plasmar idees i projectes propis.

Aplicacions informàtiques

En el món professional actual, els mitjans informàtics cada vegada són més presents, tant en la gestió de recursos com en la realització de peces. La formació continua en bases de dades, dibuix amb Autocad, Sketchup, Blender, retoc d’imatges amb Photoshop o la impressió 3D són imprescindibles per estar al dia de les noves tecnologies.

Història de l’escultura

Evolució del llenguatge i dels corrents escultòrics al llarg de la història, posant el focus en els segles XIX i XX. Recorregut temporal a través dels principals escultors i les seves obres per descobrir les diferents etapes i estils.

Materials i tecnologia

El mòdul aporta les nocions bàsiques de les propietats dels materials escultòrics. S’estudien les tècniques de la fosa artística a través de les seves aplicacions en la indústria metal·lúrgica actual.

Formació i orientació laboral

En aquest mòdul es treballen les eines bàsiques per a la recerca i comprensió de la informació sobre els drets d’autor, la normativa laboral i la gestió d’un petit estudi o taller. Permet conèixer les vies d’accés al món laboral i sensibilitzar sobre salut i riscos laborals.

Modelat digital
Taller de metall
Taller de fosa
Taller de fabricació digital
Taller d’acabats policroms i restauració
Projecte integrat

L’objectiu del projecte final és comprovar que l’alumne ha assimilat i aplica correctament els coneixements adquirits i, en conseqüència, és capaç de desenvolupar una activitat professional en l’àmbit de les arts aplicades de l’escultura, en l’especialitat i el nivell cursats.

L’alumne escollirà un tema a desenvolupar que serà el fil conductor del projecte i que contindrà: una part pràctica que es portarà a terme al taller; i una part teòrica sobre la història de l’Art, referents artístics i informació sobre materials, tècniques i processos adquirits.


Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 119 hores de pràctiques obligatòries en empreses o tallers. Els alumnes les realitzen durant el primer curs sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’Escola i un tutor de l’empresa que n’avaluen els progressos.

Els detalls d’aquestes pràctiques queden registrats en un Quadern de Pràctiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Les pràctiques donen la possibilitat de conèixer el món laboral, estar en contacte amb els mètodes i tecnologies que s’utilitzen en l’àmbit de les empreses i tallers dedicats a l’escultura i la fosa artística i són l’inici de l’historial professional dels alumnes.

Activitats vinculades

Durant el curs, s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de l’escultura i fosa artística.

  • Exposicions
  • Fires
  • Visites a empreses
  • Visites a tallers professionals

Espais de formació

L’Escola compta amb espais dissenyats especialment per treballar, tocar i experimentar la vessant plàstica de les diferents matèries. Es tracta de tallers on s’entra en contacte directe amb els materials i tècniques que s’han estudiat i s’hi poden realitzar projectes amb els mateixos recursos que compta un professional.

  • Taller de forja: inclou eines de fornal, màquines de forja, tall i poliment, equips de soldadura i espai d’acabats.
  • Taller de fosa: compta amb espai de projectació, equips de realització de prototips de cera, motlles per la fosa, forns de cuita, microfusió i fosa de bronze i espai de pàtines i acabats.
  • Taller d’escultura: incorpora equips por modelar i emmotllar, realitzar talles de fusta i pedra; i equips de cuita de materials ceràmics per treballar materials plàstics derivats del petroli i altres materials d’actual vigència.
  • Aula de maquetació.
  • Plató de fotografia: per il·luminar, attrezzar i fotografiar les peces realitzades.
  • Equipament informàtic: impressora 3D, plòter, escàner.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Superior, es pot accedir als següents graus universitaris i ensenyaments artístics superiors:

– Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors, Moda, Productes)
– Conservació i restauració de béns culturals (especialitats: Document gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)
– Arquitectura tècnica
– Magisteri (especialitats: Educació especial, Educació infantil, Educació primària)
– Enginyeria tècnica en Disseny industrial
– Belles Arts
– Història
– Història de l’Art

Aula oberta

El Cicle ofereix la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques que volen adquirir millors coneixements sobre el camp de les arts visuals; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre que estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Aquest són alguns dels projectes realitzats per alumnes que han estudiat Escultura artística a l’Escola. És una petita mostra de les moltes possibilitats que ofereix aquest Cicle Formatiu.

Instagram del CFGS de Projectes escultòrics avançats

Flyer sobre els estudis

+ Informació sobre els estudis

www.gencat.cat