Servei d’assesorament i reconeixement acadèmicDes de l’inici del curs 2017/2018 l’Escola d’Art i superior de Disseny de Vic ofereix un servei d’assessorament i reconeixement d’exempció de mòduls formatius. L’objectiu d’aquestes mesures és doble, per una banda assessorar a les persones que tinguin una trajectòria laboral relacionada amb els estudis d’arts plàstiques i disseny i per l’altra donar validesa acadèmica als aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral.

SERVEI D’ASSESSORAMENT

Què és el servei d’assessorament?

Consisteix en definir i orientar un itinerari formatiu i professional de qualsevol persona interessada.

Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

L’assessor ajuda a identificar el cicle formatiu més pertinent a partir de l’experiència laboral de l’aspirant. Amb aquesta informació l’aspirant pot decidir si l’interessa fer el reconeixement i matricular-se en el cicle formatiu.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral.

A qui s’adreça?

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Quin és l’import del servei?

Import del servei :60€

Quins són els criteris d’admissió?

L’ordre d’admissió es fa d’acord amb l’edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Per a quins cicles formatius s’ofereix el servei al curs 17/18?

Aquest curs acadèmic s’oferirà una plaça del Cicle formatiu de Grau Superior de Gràfica Interactiva.

Quins són els terminis per presentar la sol·licitud? I on s’ha de presentar?

Del 19 al 23 de febrer a la secretària del centre.

On i quan es publicaran les llistes de persones admeses?

Les llistes de les persones admeses al servei d’assessorament i de les places de reserva es publicaran el dia  1 de març al web i a la secretaria  del  centre.

Descarrega la sol·licitud

 

SERVEI RECONEIXEMENT

Què és el servei de reconeixement?

Consisteix en donar validesa acadèmica als aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral.

Una junta de reconeixement avalua l’usuari a partir de l’informe obtingut en el servei d’assessorament. Aquesta també convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o mòduls del cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, el centre emet un certificat oficial que li permetrà l’exempció d’aquestes.

Així, si es vol cursar un cicle formatiu caldrà matricular-se només de la resta de mòduls i unitats formatives.

L’exempció de les unitats formatives o mòduls certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s’anotarà «exempt» en l’expedient acadèmic.

A qui s’adreça?

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral en relació amb el títol oficial de gràfica interactiva.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
·    haver complert 18 anys,
·    acreditar experiència laboral d’un any en el sector,
·    disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Quin és l’import del servei?

Els imports en els centres dependents del Departament d’Ensenyament són els següents:
·         un mòdul de títol LOGSE: 40 euros
·         una unitat formativa de títol LOE: 18 euros

Quins són els criteris d’admissió?

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els criteris següents:
·         de més a menys edat
·         de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Per a quins cicles formatius s’ofereix el servei al curs 17/18? I quins mòduls o UF  són susceptibles de reconeixement?

Aquest curs acadèmic s’oferirà una plaça del Cicle formatiu de Grau Superior de Gràfica Interactiva, i els mòduls susceptibles de reconeixement són els següents:

• Formació i orientació laboral.
• Fotografia.
• Llenguatge de programació.
• Llenguatge i tecnologia audiovisual
• Mitjans informàtics

Quins són els terminis per presentar la sol·licitud? I on s’ha de presentar?

Del 9 al 13 d’abril a la secretaria del centre.

On i quan es publicaran les llistes de persones admeses?

Es publicaran el dia 18 d’abril a la pàgina web i a la secretaria del centre.