Disseny i elaboració de producte ceràmic

Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística

Les formes del fang

D’un bloc de fang cru en poden sorgir peces artístiques d’una bellesa i delicadesa extremes. Saber utilitzar el torn no és garantia d’èxit, calen estudis i molta tècnica  per dedicar-se a l’ofici de ceramista.

A través d’aquest Grau Superior descobriràs els procediments i materials que et permetran realitzar objectes de ceràmica. Aprendràs a transformar el fang en tot allò que desitgis.

Emmotllatge, torn, formes, acabats… coneixeràs a fons les diferents tècniques d’elaboració i t’endinsaràs en els seus secrets decoratius, des de l’aplicació d’esmalts fins a l’ús del color i els vernissos.

Alhora, aprendràs a pensar les peces, a llegir el concepte que hi ha al darrera i a guiar les teves mans per assolir allò que la teva creativitat projecti.

Informació bàsica

Disseny i elaboració de producte ceràmic

Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística

Títol oficial

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística

Característiques del Cicle

Aquest Cicle aporta als alumnes els coneixements necessaris per poder projectar, dissenyar i elaborar peces d’obra ceràmica. Prèviament a la seva realització, aprenen a definir els aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció del projecte.

A partir d’aquests coneixements, són capaços d’organitzar i supervisar les operacions pertinents i de preparar tot el procés d’elaboració garantint la qualitat del producte ceràmic final i complint durant tot el procés amb les normes de seguretat i sostenibilitat pertinents.

El Cicle fa un recorregut per totes les tècniques ceràmiques, des de les més tradicionals fins a l’ús de nous materials o l’aplicació de suports informàtics, utilitzant l’experimentació com a camí d’aprenentatge.

A més de formació tècnica, els alumnes també adquireixen educació creativa, sensibilitat artística i coneixements d’història de l’art i de la ceràmica.

En els exercicis de taller, els alumnes experimenten i donen forma a la seva obra personal amb plena llibertat creativa. És aleshores quan comencen a “coure” el seu  futur professional.

Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça a estudiants que volen especialitzar-se en l’ofici de ceramistes realitzant projectes de ceràmica artística. També està obert a professionals i artesans vinculats a les arts plàstiques que desitgin formar-se en aquest camp.

Hores lectives

2000 hores dividides en dos cursos

Horari

De 15:00 h a 21:00 h

Hores de pràctiques en empresa

118 hores

Projecte integrat

100 hores

Accés

Accés directe amb titulació

– Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.

– Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

– Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny.

– Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.

– Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

– Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

– Per a estudicants que hagin superat la prova d’accés comuna a cicles superiors de Formació Professional

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que reuneixin un dels següents requisits

– Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).

Perfil i sortides professionals

Perfil professional

Un cop finalitzats els estudis, els alumnes estaran plenament capacitats per realitzar les següents tasques professionals:

 • Entendre l’encàrrec (briefing).
 • Definir les especificacions formals, funcionals, plàstiques, tècniques i materials del projecte encarregat.
 • Planificar i portar a terme l’elaboració del producte ceràmic seguint les especificacions marcades.
 • Seleccionar els procediments més adients per les característiques tècniques i funcionals de cada peça.
 • Analitzar els referents de la ceràmica actual.
 • Analitzar els comportaments socials: nous usos i estils de vida.
 • Formular composicions i preparar pastes, engalbes, esmalts, colors ceràmics.
 • Elaborar peces amb mitjans manuals i mecànics.
 • Construir i aplicar motlles.
 • Conèixer els diferents sistemes decoratius i utilitzar les tècniques adequades segons cada projecte.
 • Elaborar maquetes, prototips i models.
 • Realitzar els controls de qualitat pertinents en cada moment del procés d’elaboració ceràmica.
 • Portar a terme la cocció del producte ceràmic segons les especificacions tècniques i materials del projecte.
 • Assessorar i coordinar grups de treball organitzant el procés creatiu i de producció.
 • Elaborar pressupostos on es defineixin els materials i procediments a utilitzar i es calculin els costos del treball encarregat.
 • Gestionar un taller de ceràmica artística tenint en compte els factors artístics, tècnics, econòmics, de protecció del medi ambient i de seguretat en el treball.
Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats o bé treballar en tallers dedicats a la realització de productes ceràmics.

 • Ceramista.
 • Dissenyador i realitzador d’obra ceràmica original.
 • Modelador.
 • Encarregat de taller de ceràmica.
 • Esmaltador de ceràmica i porcellana.

Mòduls impartits, convalidacions i intercanvis internacionals

Mòduls impartits

Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Volum
Història de la Ceràmica
Mitjans Informàtics
Materials i Tecnologia: Ceràmica
Taller Ceràmic
Projectes de Ceràmica Artística
Projecte Integrat
Formació i Orientació Laboral
Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis i Tallers

 


Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 118 hores de pràctiques obligatòries en empreses o tallers. Els alumnes les realitzen durant el primer curs sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’Escola i un tutor de l’empresa que n’avaluen els progressos.

Els detalls d’aquestes pràctiques queden registrats en un Quadern de Pràctiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Les pràctiques donen la possibilitat de conèixer el món laboral, estar en contacte amb els mètodes i tecnologies que s’utilitzen en l’àmbit de les empreses i tallers dedicats a la ceràmica artística i són l’inici de l’historial professional dels alumnes.

Activitats vinculades

Durant el curs, s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de la ceràmica artística.

 • Exposicions
 • Fires
 • Visites a empreses
 • Visites a tallers professionals

També es porten a terme projectes interdisciplinaris que fomenten el treball en grup, la relació entre diferents estudis de l’Escola i amb d’altres institucions.

Espais de formació

L’Escola compta amb espais dissenyats especialment per treballar, tocar i experimentar les diferents tècniques i materials ceràmics. Es tracta de tallers on s’entra en contacte directe amb els materials i tècniques que s’han estudiat i s’hi poden realitzar projectes amb els mateixos recursos que compta un professional.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Superior, es pot accedir als següents graus universitaris i ensenyaments artístics superiors:

 • Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors, Moda, Productes)
 • Conservació i restauració de béns culturals (especialitats: Document gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)
 • Arquitectura tècnica
 • Magisteri (especialitats: Educació especial, Educació infantil, Educació primària)
 • Enginyeria tècnica en Disseny industrial
 • Belles Arts
 • Història
 • Història de l’Art

Aula oberta

El Cicle ofereix la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques que volen adquirir millors coneixements sobre el camp de les arts visuals; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre que estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Aquest són alguns dels projectes realitzats per alumnes que han estudiat arts visuals a l’Escola. És una petita mostra de les moltes possibilitats que ofereix aquest Cicle Formatiu.

Instagram del CFGS de Ceràmica

+ Informació sobre els estudis

www.gencat.cat