Forjar els metalls

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forja Artística

Modular el metall

Modelar les formes i volums del metall és un art i alhora una tècnica, quelcom tan ancestral i contemporani com sotmetre el ferro a la voluntat del foc per transformar-lo sota un prisma artístic.

Modelar les teves aptituds i transformar-les en coneixements pràctics és l’objectiu d’aquest Grau Mitjà que et permetrà formar-te com a tècnic en forja i arts del metall.

Entrar en contacte amb els mètodes que fan possible el procés de forja, descobrir les realitats dels diferents metalls i saber quan i com reaccionen, faran que la teva espurna creativa es materialitzi en escultures, elements decoratius, tancaments arquitectònics o tota mena de productes metàl·lics d’índole industrial.

Forjador, serraller, cisellador, soldador, restaurador… tindràs un munt de camps on desenvolupar la teva trajectòria professional. I en tots ells podràs deixar-hi la teva empremta.

Informació bàsica

Forja i arts del metall

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forja Artística

Títol oficial

Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística

Característiques del Cicle

Aquesta especialitat té com a objectiu aportar als futurs forjadors i metal·listes la formació tècnica, conceptual i artística que els permeti expressar-se creativament a través de l’elaboració -amb ferro i altres metalls forjables- de peces artístiques i elements d’arts aplicades.

Utilitzant tècniques de forja tradicional i també innovadors mètodes de transformació dels metalls, els alumnes aprenen l’ofici que els convertirà en professionals qualificats en l’art de la forja i la metal·listeria. Alhora, adquireixen la formació necessària per desenvolupar la seva professió en diferents àmbits vinculats al sector industrial.

Durant el procés d’aprenentatge es treballen les tècniques del ferro roent amb mitjans manuals i mecànics: sistemes de tall i de soldadura, procediments de treball del metall en fred, embotit i repussat, burinat, punxonat, gravat i també sistemes d’acabat de les peces. Un recorregut exhaustiu per tots els mètodes i processos que permeten modelar els metalls obtenint resultats estètics i funcionals.

En els exercicis de taller, els alumnes experimenten i donen forma a la seva obra personal amb plena llibertat creativa. És aquí on, tocant i dialogant amb els metalls, tracen els primers passos dels seus camins professionals.

Perfil dels estudiants

El cicle s’adreça a estudiants interessats en especialitzar-se en forja i metal·listeria artística i també en altres camps del metall com la serralleria, soldadura, cisellaria, etc. També està pensat per a professionals i artesans vinculats a les arts plàstiques i decoratives que desitgin ampliar els seus coneixements i aprofundir en les múltiples aplicacions i formes d’expressió de la metal·listeria.

Hores lectives

1600 hores dividides en dos cursos

Horari

De 15:00 h a 21:00 h

Hores de pràctiques en empresa

115 hores

Obra final

66 hores

Accés

Accés directe amb titulació

Adreçat a Tècnics en Arts plàstiques i Disseny de la mateixa família o superior, o persones que hagin superat una prova d’accés de qualsevol cicle d’Arts plàstiques i Disseny.

Accés amb prova específica

Obert a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna)

Per a alumnes que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixin durant l’any natural en que volen iniciar el Cicle Formatiu, mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Perfil i sortides professionals

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats o bé formar part de la plantilla d’empreses i tallers dedicats a la realització i producció d’objectes de metall de caràcter artístic, artesanal o bé industrial.

 • Artesà en forja: transformació artesanal dels metalls en calent.
 • Metal·lista artístic: creació, transformació i construcció de productes metàl·lics amb tècniques de soldadura i altres sistemes d’unió amb finalitat artística.
 • Serraller: forja de reixes, baranes, finestres i altres sistemes de tancament de l’espai arquitectònic amb finalitat funcional, decorativa i/o artística.
 • Soldador: soldadura i tall de peces de metall. Construcció, reparació i acabats de peces amb tècniques tradicionals i noves tecnologies de soldadura.
 • Repussador i cisellador: treball amb el volum de planxes metàl·liques creant-hi figures en relleu.
 • Polidor: donar l’acabat final a peces de metall.
 • Conservador i restaurador de forges
 • Restaurador del patrimoni artístic
 • Especialista en manteniment de l’equipament tècnic
 • Especialista en aplicacions industrials:
  • Tall amb làser
  • Impressió 3D
  • Control numèric
Perfil professional

Un cop finalitzats els estudis, els alumnes estaran plenament capacitats per realitzar les següents tasques professionals:

 • Portar a terme treballs de forja artística a partir d’encàrrecs concrets, seleccionant els procediments, tècniques i materials més adients per a cada projecte.
 • Utilitzar tècniques, màquines, eines i materials tradicionals de forja en calent i en fred.
 • Utilitzar nous materials i aplicar les últimes tecnologies en soldadura, tall, gravat, repussat i tot tipus de tècniques de poliment i acabat.
 • Conèixer i aplicar durant tot el procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i protecció del medi ambient, garantint la qualitat de les peces realitzades.

Mòduls impartits, convalidacions i intercanvis internacionals

Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Volum
Anglès tècnic
Mitjans informàtics
Materials i tecnologia: forja
Taller de forja artísitica
Obra final
Història de l’Art i de la Forja
Pràctiques empresa
Formació i orientació laboral

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 115 hores de pràctiques obligatòries en empreses, estudis o tallers. Els alumnes les realitzen sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’Escola i un tutor de l’empresa que n’avaluen els progressos.

Els detalls d’aquestes pràctiques queden registrats en un Quadern de Pràctiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Les pràctiques donen la possibilitat de conèixer el món laboral, estar en contacte amb els mètodes i tecnologies que s’utilitzen en l’àmbit de les arts aplicades de l’escultura i tècniques dels metalls i són l’inici de l’historial professional dels alumnes.

Formació en entorn laboral (FEL)

Com a estudiants d’arts plàstiques i disseny, els alumnes tenen l’oportunitat de realitzar estades optatives de formació en empreses, estudis o tallers. Es tracta de pràctiques convalidades acadèmicament que impliquen nota de classe.

S’estructuren en dues fases: la primera és d’integració a l’empresa i té lloc a l’Escola des del mòdul de Fase de pràctiques en empreses; i la segona és la fase d’activitat pràctica que l’alumne realitza en l’entorn laboral com a treballador en formació.

Comencen durant el segon curs i la seva durada depèn del conveni que cada empresa hagi establert amb l’Escola. Generalment es tracta d’unes 400 hores que l’alumne combina amb la formació a l’Escola.

Activitats vinculades

Durant el curs, s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de la forja i la metal·listeria.

 • Workshops
 • Conferències
 • Exposicions
 • Fires
 • Visites a tallers d’escultura, metal·listeria i forja artística
 • Visites a empreses metal·lúrgiques, serralleries i foneries

Espais de formació

L’Escola compta amb espais i equipaments específics on els alumnes poden treballar i experimentar amb la transformació artística del metall. Es tracta de tallers on s’entra en contacte directe amb els materials i tècniques que s’han estudiat prèviament a classe i s’hi poden realitzar projectes amb els mateixos recursos que compta un professional.

 • Taller de forja: inclou eines de fornal, màquines de forja, tall, poliment, equips de soldadura i espai d’acabats.
 • Taller de fosa: compta amb espai de projectació, equips de realització de prototips de cera, motlles per la fosa, forns de cuita, microfusió i fosa de bronze i espai d’acabats.
 • Taller d’escultura: incorpora equips por modelar i emmotllar, realitzar talles de fusta i de pedra combinades amb metall.
 • Aula de maquetació.
 • Plató de fotografia: per il·luminar, attrezzar i fotografiar les peces realitzades.
 • Equipament informàtic: impressora 3D, plòter, escàner.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Mitjà, es pot accedir als següents estudis:

 • Batxillerat (es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).
 • Cicles de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (cal superar la prova d’accés).

Aula oberta

El Cicle ofereix la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques que volen adquirir millors coneixements sobre el camp de la forja artística; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre que estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’arts plàstiques i disseny.

Projectes d'alumnes

Diferents alumnes de l’Escola treballen o han treballat en projectes de forja i metal·listeria artística. Alguns, fins i tot, han obtingut premis que reconeixen la seva vàlua creativa i tècnica i avalen la qualitat d’aquests estudis.

Aquest són alguns dels projectes realitzats per alumnes que han estudiat a l’Escola. És una petita mostra de les moltes possibilitats que ofereix aquest Cicle Formatiu.

Instagram del CFGM de Forja

Flyer sobre els estudis

+ Informació sobre els estudis

www.gencat.cat