Informació general sobre la preinscripció

Curs 2020-21

Informació general sobre la presentació de sol·licituds

En els processos de preinscripció de batxillerat, cicles formatius de formació professional, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, i escoles oficials d’idiomes, no s’accepten sol·licituds que es presentin en paper. La presentació de sol·licituds es fa electrònicament, segons el que s’estableix a l’annex corresponent.

Una vegada presentada, i només durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas,les dades que es validen són les de la darrera modificació que s’ha notificat al centre.

Presentació de sol·licituds

  • La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.
  • Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com el DNI electrònic o el sistema alternatiu d’identificació IdCat Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’alumnes de Catalunya.
  • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.
  • Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.
  • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.
  • Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.
  • En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Preinscripció a Batxillerat

Llista amb el barem resoltes les reclamacions a 22/06/2020

Barem provisional Preinscripció Batxillerat Curs 20-21

Calendari de preinscripció

Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Calendari de preinscripció

Barem definitiu preinscripció CFGM

Assignació Preinscripció CFGM

Llista d’espera

Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior

Barem provisional Preinscripcio CFGS 2020

Barem definitiu Preinscripcio CFGS 2020

(resoltes les reclamacions)

Assignació CFGS

Preinscripció a Ensenyaments Superiors de Disseny

Dates de inscripcions a proves i preinscripció als estudis: del 13 de maig al 26 de juny de 2020

Batxillerat: informació sobre la preinscripció i matrícula

Cicles Formatius de Grau Mitjà: informació sobre la preinscripció i matrícula

Cicles Formatius de Grau Superior: informació sobre la preinscripció i matrícula