Informació general sobre la preinscripció

Curs 2021-22

Informació general sobre la presentació de sol·licituds

En els processos de preinscripció de batxillerat, cicles formatius de formació professional, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, i escoles oficials d’idiomes, no s’accepten sol·licituds que es presentin en paper. La presentació de sol·licituds es fa electrònicament, segons el que s’estableix a l’annex corresponent.

Una vegada presentada, i només durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas,les dades que es validen són les de la darrera modificació.

Presentació de sol·licituds

  • La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.
  • Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com el DNI electrònic o el sistema alternatiu d’identificació IdCat Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’alumnes de Catalunya.
  • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.
  • Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.
  • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatius escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.
  • Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.
  • En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Preinscripció a Batxillerat

Dates de preinscripció: de l’11 al 17 de maig

Calendari de preinscripció

Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates de preinscripció: de l’11 al 17 de maig

Calendari de preinscripció

Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior

Dates de preinscripció: del 25 al 31 de maig

Calendari preinscripció curs 21-22

Preinscripció a Ensenyaments Superiors de Disseny

Dates de inscripcions a proves i preinscripció als estudis: del 3 de maig a l’1 de juny de 2021

Batxillerat: informació sobre la preinscripció i matrícula

Cicles Formatius de Grau Mitjà: informació sobre la preinscripció i matrícula

Cicles Formatius de Grau Superior: informació sobre la preinscripció i matrícula