Enguany, els tràmits per realitzar la matrícula a l’Escola d’Art de Vic es realitzaran online i per mitjà d’un formulari que rebrà l’alumne al seu correu electrònic.

 • Els alumnes que han estudiat a l’escola el curs 2022/23 rebran l’enllaç al correu eartvic.
 • L’alumnat nou al centre, rebrà l’enllaç al formulari al correu utilitzat en el moment de la preinscripció. SI no heu rebut el mail, podeu escriure a  matricula@eartvic.net per tal que se us envii l’enllaç.
Batxillerat
Calendari Matrícula 2023-24
 • Matrícula de continuitat (alumnes matriculats a l’escola durant aquest curs) _del 19 al 21 de juny de 2023
 • Matrícula de nou alumnat _del 22 de juny al 3 de juliol de 2023

Rebràs un correu amb l’enllaç al formulari per realitzar la matrícula

Als alumnes que no realitzin la matrícula dins els terminis establerts no se’ls reservarà la plaça.

Documentació que han d’entregar tots els alumnes:
 1. Full de matricula (omplert i signat).
 2. Resguard de pagament de la quota de material i activitats
 3. Full d’Autoritzacions (omplert i signat).
 4. Carta de compromís (omplerta i signat).
Documentació que han d’entregar els alumnes nous al centre:
 1. Fotocopia DNI alumne
 2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
 3. Resguard del Títol d’ESO*
 4. Full d’autorizació d’ús d’eines digitals G Suite (omplert i signat).
 5. Fotografia tipus carnet
 6. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família nombrosa / monoparental, etc …).
 7. Els alumnes de segon que provenen d’altres centres cal que adjuntin el certificat de notes del primer curs de Batxillerat.
Documentació que han d’entregar els alumnes nous al centre:
 1. Fotocopia DNI alumne
 2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
 3. Resguard del Títol d’ESO*
 4. Full d’autorizació d’ús d’eines digitals G Suite (omplert i signat).
 5. Fotografia tipus carnet
 6. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família nombrosa / monoparental, etc …).
 7. Els alumnes de segon que provenen d’altres centres cal que adjuntin el certificat de notes del primer curs de Batxillerat.

* Per a la matrícula de batxillerat, i per tal acreditar que s’ha superat l’ESO,  s’acceptarà un certificat del centre conforme l’alumne o alumna ha superat l’etapa.  Abans de l’inici de curs l’alumnat ha d’entregar el resguard del títol abans de l’inici del curs 2022–2023.

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Calendari Matrícula Curs 2023/24
 • Matrícula de continuïtat (alumnes matriculats a l’escola durant aquest curs)_del 27 al 29 de juny
 • Matrícula de nou alumnatdel 30 de juny al 7 de juliol

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Documentació que han d’entregar tots els alumnes
 1. Full de matricula (omplert i signat).
 2. Resguard de pagament de la quota de material i activitats
 3. Full d’Autoritzacions (omplert i signat).
 4. Carta de compromís (omplerta i signat).
Documentació que han d’entregar els alumnes nous al centre:
 1. Fotocopia DNI alumne
 2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
 3. Resguard del Títol d’ESO.
 4. Certificat de superació de la prova d’accés si s’escau (alumnes nous a l’escola)
 5. Resguard del Títol d’ESO (alumnes nous a l’escola)
 6. Fotografia tipus carnet
 7. Full d’autorització d’ús d’eines digitals G Suite (omplert i signat)
 8. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família nombrosa / monoparental, etc …).
 9. Els alumnes de segon que provenen d’altres centres cal que adjuntin el certificat de notes del primer curs.

Per a fer els estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà cal disposar d’un ordinador portàtil.

Cicles Formatius de Grau Superior
Calendari Matrícula Curs 2023/24
 • Matrícula de continuïtat (alumnes matriculats a l’escola durant aquest curs)_ del 10 al 14 de juliol
 • Matrícula de nou alumnatdel 19 al 24 de juliol
Documentació que han d’entregar tots els alumnes
 1. Full de matricula (omplert i signat).
 2. Resguard de pagament de l’import de la matrícula-
 3. Resguard de pagament de la quota de materials i activitats
 4. Full d’Autoritzacions (omplert i signat).
 5. Carta de compromís (omplerta i signada)
Documentació que han d’entregar els alumnes nous al centre:
 1. Fotocopia DNI alumne
 2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
 3. Certificat de superació de la prova d’accés si s’escau (alumnes nous a l’escola)
 4. Resguard del Títol de Batxillerat (alumnes nous a l’escola)
 5. Full d’autorizació d’ús d’eines digitals G Suite (omplert i signat).
 6. Fotografia tipus carnet
 7. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família nombrosa / monoparental, etc …).
 8. Els alumnes de segon que provenen d’altres centres cal que adjuntin el certificat de notes del primer curs.

Requisits d’accés

Veure taula resum amb els requisits d’accés als Cicle Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i disseny

Per a fer els estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior cal disposar d’un ordinador portàtil.

 

Full de matrícula Batxillerat

Full de matrícula

Batxillerat

Full de matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

Full de matrícula

CFGM Forja

Full de matrícula

CFGM Assistent al Producte Gràfic Imprès

Full de matrícula

CFGM Serigrafia

Fulls de matrícula de Cicles Formatius de Grau Superior

Full de matrícula

CFGS de Videojocs

Full de matrícula

CFGS de Gràfica Interactiva

Full de matrícula

CFGS d’Escultura

Full de matrícula

CFGS Ceràmica

Full de matrícula

CFGS Fosa

Full de matrícula

CFGS de Pintura

Autoritzacions

Full d’autoritzacions menors d’edat

Full d’autoritzacions majors d’edat

Carta de compromís

Carta de compromís menors d’edat

Carta de compromís majors d’edat

Reserva de places (cicles amb places vacants)

Sol·licitud reserva plaça

Curs 2022/23