logo

PLA DE QUALITAT

VISIÓ, MISSIÓ I VALORS

MISSIÓ DEL CENTRE

Som:
Una Escola d’Art i Superior de Disseny, pública, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ofereix ensenyaments artístics postobligatoris -Batxillerat d’arts, Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i Estudis superiors de disseny- amb una intensa relació amb el seu entorn sociocultural, que proporciona una formació artística integral de qualitat i implanta processos metodològics integradors que fomenten la interdisciplinarietat entre art, artesania i disseny.

 

VISIÓ

Volem:
- Singularitzar-nos mitjançant un projecte pedagògic fonamentat en el valor de la interdisciplinarietat entre art, artesania i disseny com a eix vertebrador de l’ensenyament.
- Proporcionar una formació de qualitat orientada cap a la millora continua per tal d’assolir el ple desenvolupament de la personalitat del nostre alumnat.
- Consolidar l’Escola com a centre de promoció, realització i dinamització de recursos culturals, obert a la ciutat i a la societat en general.
- Reforçar les relacions entre el sector empresarial i l’entorn institucional.

 

VALORS

Creiem en:
- El respecte al pluralisme, dins de la diversitat cultural i ideològica, potenciant la comunicació interpersonal, el diàleg i el respecte mutu com a font d’enriquiment personal.
- La importància de l’esperit crític, l’adquisició d’hàbits de treball i millora contínua i l’autonomia personal com a eines necessàries per adaptar-s’hi a la canviant societat actual.
- El foment de criteris de sostenibilitat i no degradació del medi ambient.
ministerio-UE

 

Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net