logo

PLA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

ELS PRINCIPIS BÀSICS DE LA POLÍTICA DE QUALITAT SÓN ELS SEGUENTS :

- Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.). Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat.

- La millora dels resultats a partir dels indicadors i els objectius per a conèixer el que s’ha aconseguit.

- La gestió per processos orientada cap a la millora continua des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la millora dels mateixos.

- Implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió que tingui com a referent el que marca la norma UNE-EN ISO 9001:2008, així com el compliment de la normativa vigent.

- Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la nostra comunitat educativa.

- Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.

- Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la cohesió social.

- Coherència i consens metodològic.
ministerio-UE

 

Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net