Reglament de préstec

intro1

El servei de préstec de documents de la Biblioteca Daniel Giralt-Miracle és obert als estudiants, personal docent i personal d’administració i serveis de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic.

DOCUMENTS OBJECTE DEL SERVEI DE PRÉSTEC

Tots els documents de la biblioteca, en qualsevol suport, es poden treure en préstec a excepció de les obres de consulta general, d’ús freqüent o de característiques especials. Estan exclosos de préstec:

  • Publicacions periòdiques: revistes i diaris
  • Obres de referència: diccionaris i enciclopèdies
  • Altres documents que, a criteri de la direcció de la biblioteca, hagin de ser exclosos de préstec per raons diverses (antiguitat, conservació, singularitat)

DURADA I CONDICIONS DEL PRÉSTEC*

  • El termini de préstec de cada document és de 10 dies, i pot ser renovat per 10 dies més.
  • El màxim de préstecs simultanis és de 5 documents.

Els documents rebuts en préstec han de ser retornats dins la data límit i en les mateixes condicions físiques en què han estat prestats.

El retard en la devolució dels documents prestats serà motiu de sanció*.

En cas de no devolució o deteriorament, l’usuari haurà de restituir l’obra afectada. Si l’obra està exhaurida l’usuari haurà d’abonar a la biblioteca un import que permeti adquirir una obra de característiques similars. Fins que això no es compleixi, l’usuari quedarà exclòs del servei de préstec.

* Un dia sense préstec per cada dia de retard i per document.